การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2563

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563