กรมพัฒน์ฯ ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ เหนือยิ่งกว่ารางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

กรมพัฒน์ฯ ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ
เหนือยิ่งกว่ารางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นเวที..รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ยืนหนึ่งหน่วยงานราชการ..ผู้นำด้านนวัตกรรมการบริการ เหนือยิ่งกว่าการได้รับรางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา พร้อมสัญญา...จะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการให้บริการไม่หยุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีและระบบเศรษฐกิจไทย
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญในการพัฒนางานให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบ "รางวัลเลิศรัฐ" แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยในปี 2563 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ซึ่งเป็นการขึ้นรับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยตั้งแต่ปี 2556 - 2562 กรมฯ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ มาถึงปี 2563 กรมฯ ก้าวขึ้นไปอีกขั้น คว้ารางวัลดีเด่นมาครอง" 
 
                                       "แม้ว่าการได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่นในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ เป็นอย่างมาก แสดงถึงความเป็นที่หนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่สิ่งที่อยู่เหนือการได้รับรางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด"
 
                                        "โดยเฉพาะในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง มีการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึง ใช้เวลาในการดำเนินธุรกิจให้สั้นและกระชับมากที่สุด รางวัลที่ได้รับจึงสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมฯ ยังคงสามารถให้บริการหนังสือรับรองฯ ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดให้บริการ และมีผู้ขอรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ในอัตราเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ร้อยละ 189 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 (มีนาคม 2563 มีผู้ขอรับบริการ 9,659 ราย เมษายน 2563 จำนวน 17,457 ราย และ พฤษภาคม 2563 จำนวน 27,616 ราย) แสดงถึงนวัตกรรมการให้บริการที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้"
 
                                       "อย่างไรก็ตาม กรมฯ สัญญาว่าจะไม่หยุดเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการเพียงเท่านี้ แต่จะคิดค้นและค้นหานวัตกรรมการบริการใหม่ๆ มาให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องเดินหน้าและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เอสเอ็มอีไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศ"
 
                                        "ทั้งนี้ หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยได้นำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) มาใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ซึ่งเป็นรูปแบบการระบุตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยบนหนังสือรับรอง แทนการลงชื่อรับรองในเอกสารฉบับจริง โดยสามารถใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ 1) ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ 2) เลือกบริการและช่องทางการรับบริการ 3) ชำระค่าธรรมเนียม ผ่าน ATM / Internet Banking / Counter 4) นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน 5) นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 6) ระบบสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ด เพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ 7) ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (หนังสือรับรอง) จากระบบ ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง และสามารถนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                          ปัจจุบัน (15 สิงหาคม 2561 - 13 กันยายน 2563) มีผู้ขอรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 495,323 ราย
 
                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5160 0 2547 5994 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
**************************************
ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                ฉบับที่ 179 / วันที่ 17 กันยายน 2563