กรมพัฒน์ฯ พาทีมงานจิตอาสา ปลูกจิตบริการ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เดินหน้า "ทำความดีด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ สร้างอิ่มให้น้องอย่างยั่งยืน

กรมพัฒน์ฯ พาทีมงานจิตอาสา ปลูกจิตบริการ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
เดินหน้า "ทำความดีด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ สร้างอิ่มให้น้องอย่างยั่งยืน
 
                                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ" นำทีมโดยคณะผู้บริหาร วิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ กว่า 100 คน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มอบสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา 10,000 ตัว เพื่อเกิดการเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการสามารถดูแลตนเองได้ และต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้ง กิจกรรมนี้ได้ช่วยพัฒนาจิตบริการสาธารณะให้แก่คนในองค์กร โดยสามารถนำมาปรับใช้กับงานบริการของกรมฯ และยังสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ได้อีกด้วย
 
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ" ซึ่งดำเนินการภายโครงการ "DBD จิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการทำธุรกิจแก่ประชาชน การปลูกฝังบุคลากรขององค์กรให้มีจิตบริการ จิตอาสา มีจริยธรรม รู้จักเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันถือเป็นเรื่องที่กรมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากและได้ยกระดับคุณภาพของบุคลากรมาโดยตลอด
 
                                           อธิบดี กล่าวต่อว่า "สำหรับกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้มีโอกาสพัฒนาอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ มีเจ้าหน้าที่ดูแลจำนวน 20 คน และผู้พิการจำนวน 50 คน โดยคณะฯ ได้นำอาหารกลางวันและสิ่งของใช้ที่จำเป็นมามอบให้แก่ศูนย์ฯ ที่สำคัญได้นำพันธุ์ไม้ประเภทเศรษฐกิจและพืชที่รับประทานได้มามอบให้กับศูนย์ฯ และร่วมกันลงปลูก จำนวน 120 ต้น 23 สายพันธุ์ เช่น ต้นรวงผึ้ง, ต้นมะค่า, แคนา, ส้มโอ, มะม่วงพันธุ์ดั้งเดิมนนทบุรี,ทุเรียน, มะพร้าวน้ำหอม และกล้วย เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำภายในบริเวณศูนย์ฯ จำนวน 10,000 ตัว โดยพันธุ์ปลาได้รับความอนุเคราะห์มาจากสำนักงานประมง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปลาจำนวนนี้จะกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและยั่งยืนต่อไป"
 
                                "อย่างไรก็ดี สำหรับการปลูกต้นไม้และการปล่อยปลาดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการได้เกิดการเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการดำรงชีวิตแบบพอเพียงด้วยการเก็บเกี่ยวพืชผลที่ตนเองปลูกได้มาประกอบอาหารและเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงในระยะยาวหากมีเพียงพอก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถดูแลตนเองได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่คนในสังคม และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้ผู้อื่น นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ตระหนักดีถึงการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ควบคู่กับการส่งเสริมจิตใจของคนให้มีความเสียสละต่อส่วนร่วมเพื่อสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
************************************************
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           ฉบับที่ 180 / วันที่ 18 กันยายน 2563