ปลูกต้นไม้ให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ

     นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ" ซึ่งดำเนินการภายโครงการ "DBD จิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยมี นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้มีโอกาสพัฒนาอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
     โดยคณะฯ ได้นำอาหารกลางวันและสิ่งของที่จำเป็นมอบให้แก่ศูนย์ฯ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประเภทพันธฺ์ไม้ประเภทเศรษฐกิจและพืชที่รับประทานได้จำนวน 120 ต้น 23 สายพันธุ์ เช่น ต้นรวงผึ้ง, ต้นมะค่า, แคนา, ส้มโอ, มะม่วงพันธุ์ดั้งเดิมนนทบุรี,ทุเรียน, มะพร้าวน้ำหอม และกล้วย เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลา น้ำจืดลงแหล่งน้ำภายในบริเวณศูนย์ฯ จำนวน 10,000 ตัว โดยพันธุ์ปลาได้รับความอนุเคราะห์มาจากสำนักงานประมง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปลาจำนวนนี้จะกลายเป็น แหล่งอาหารที่สำคัญและยั่งยืนต่อไป" วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563