ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รูปแบบงบการเงินของสมาคมการค้าและหอการค้าและคำอธิบายรายการของงบการเงิน เพื่อนำส่งผ่านระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ระหว่างวันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2563