ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายดุสิต อุชุพงศ์อมร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563