ก.ย.63 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 22 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,074 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 138 คน

ก.ย.63 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 22 ราย
 มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,074 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 138 คน
 
         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,074 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 138 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรง จากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
     การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้รถยนต์และติดตามตรวจสอบสถานะของรถยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
 
         สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
 
        1. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 9 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 237 ล้านบาท อาทิ
 
               - บริการให้ใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้รถยนต์ และติดตามตรวจสอบสถานะของรถยนต์
 
               - บริการออกแบบ ประกอบ ปรับตั้งค่า รวมทั้งติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องประกอบชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน และระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติในโรงงาน
 
             -  บริการบำรุงรักษา ปรับค่า (Calibrate) แก้ไข และตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
 
          2. ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุตสาหกรรม/ค้าส่ง จำนวน 8 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส และเนเธอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท อาทิ
 
            -  การค้าส่งชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่ของระบบสายพานลำเลียง (conveyor)
 
           -  การค้าส่งผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นที่ใช้กับชิ้นส่วนของ Hard Disk Drive ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
 
          3 . ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 4 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี หมู่เกาะเคย์แมน และสหรัฐอเมริกา มีเงินลงทุนจำนวน 787 ล้านบาท อาทิ
 
             - บริการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ด้านรับจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 
           - บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าประเภทสารเคมีที่ใช้สำหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา
 
              - บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ เป็นต้น
 
          4. ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท
 อาทิ  
 
            -  ค้าปลีกสินค้าประเภทชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
 
          สำหรับเดือนกันยายน 2563 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้า รองลงมาเป็นธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง และธุรกิจที่ให้บริการแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม ตามลำดับ โดยเป็นบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของกิจการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้รับบริการในธุรกิจหลัก อนึ่งในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน 201 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,083 ล้านบาท
 
*********************
 
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                   ฉบับที่ 9 / วันที่ 28 ตุลาคม 2563