การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2563

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563