ประชุมรับฟังความคิดเห็นด้าน e-Commerce

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม
รับฟังความคิดเห็นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสมาคมอีคอมเมิร์ซ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563