ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุม
ม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563