นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ให้สัมภาษณ์ "โครงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital Village by DBD"

     นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์กับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) สัมภาษณ์ ประเด็น "โครงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital Village by DBD" ถึงแนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน ที่ห่างไกล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าแก่สำนักงานบริหารนโบยายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563