ขับเคลื่อน-พัฒนา SMEs ก้าวไกลทันยุค Next Normal

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ หนังสือ Business+ ผู้ผลิตนิตยสารสื่อออนไลน์ ในประเด็น  "ขับเคลื่อน-พัฒนา SMEs ก้าวไกลทันยุค Next Normal" เพื่อนำเสนอพันธกิจ และแผนการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในด้านการพัฒนาการบริการภาคประชาชนและภาคธุรกิจด้วยการดำเนินงานของกรมพัฒน์ฯ ณ ห้องประวัติศาสตร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563