การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2563

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563