แสดงเจตจำนงสุจริตฯ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2564

 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานนำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของบุคลากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง มอบนโยบายการดำเนินงานกรมฯ ปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ท่าน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส ร่วมมอบนโยบายฯ ด้วย ณ ห้องแกรนด์เอกไพลิน โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี