ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563