กรมพัฒน์ฯ หารือ ผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศ(JFCCT)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือร่วมกับ Mr. Robert C. Fox, Chairman, Digital Economy, Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand : JFCCT พร้อมด้วย Mr. Paul Scales, Irish-Thai Chamber of Commerce และ Ms. Wanlapa Yamapai, JFCCT ประเด็นการพิจารณาทบทวนกฎหมายและธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมชั้น 17 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563