แถลงข่าวจดทะเบียนธุรกิจ พฤศจิกายน 2563

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563