กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศให้บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลต้องขอผ่าน DBD e-Service เริ่ม 11 ม.ค.64 เป็นต้นไป

กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศให้บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล
ต้องขอผ่าน DBD e-Service เริ่ม 11 ม.ค.64 เป็นต้นไป
เว้นระยะการติดต่อ เพิ่มความปลอดภัย สกัดการระบาดของโรคโควิด-19
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก! ออกประกาศและคำชี้แจงการให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เน้นให้บริการผ่านออนไลน์ในระบบ DBD e-Service เป็นหลัก ลดการเดินทางมารวมกัน สามารถเลือกรับเอกสารได้ทั้งแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ ผ่านหลายช่องทางที่สะดวก นายทะเบียนลงลายมือชื่อในเอกสารด้วย Digital Signature ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ พร้อมแนะนำจุดสังเกตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศและคำชี้แจง เรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทยให้ยุติโดยเร็ว พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ลดการติดต่อ เว้นระยะห่างระหว่างกันให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ของกรมฯ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดการเดินทางและต้นทุนทางธุรกิจได้ในระยะยาว
 
          อธิบดี กล่าวต่อว่า สำหรับใจความสำคัญของประกาศฯ และคำชี้แจง มีดังนี้ 1) ให้ผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อบริการออนไลน์ เลือก การบริการข้อมูลธุรกิจ เลือก ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา (DBD e-Service) โดยสามารถเลือกรับเอกสารใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) โดยการดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบของกรมฯ และรูปแบบกระดาษ สามารถเลือกช่องทางรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์ EMS, รับด้วยตนเอง ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 และ ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ (e-Certificate)
 
          2) การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร จะเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียน ซึ่งจะมีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษ 3) หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ วันที่นิติบุคคลได้แจ้งไว้กับกรมฯ และข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากนิติบุคคล และ 4) วิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้จาก QR Code และ Ref.No. ที่ปรากฏตรงส่วนล่างของหนังสือฯ ต้องมีข้อมูลปรากฏตรงกัน และรูปแบบกระดาษตรวจสอบได้จาก 4 ตำแหน่ง คือ QR Code, Ref.No., Micro Text ข้อความขนาดเล็ก หากถ่ายสำเนาจะไม่สามารถอ่านได้ และต้องมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ DBD คมชัด แต่หากนำเอกสารตัวจริงไปถ่ายสำเนาจะมีสีเข้มขึ้น ไม่คมชัด
 
          โอกาสนี้กรมฯ จึงขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจและประชาชนให้เลือกใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาผ่านช่องบริการออนไลน์ หรือ DBD e-Service เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันเว้นระยะห่างทางสังคม และลดจำนวนผู้ใช้บริการที่ต้องเดินทางออกจากสถานที่ทำงานหรือที่พักเพื่อมารับบริการยังส่วนให้บริการของกรมฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคโควิด-19 หากมีผู้ใช้บริการมารวมกันจำนวนมาก ดังนั้นการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************************
 
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                  ฉบับที่ 40/ วันที่ 11 มกราคม 2564