กรมพัฒน์ฯ เข้าใจภาคธุรกิจ..ต้องบริหารกิจการท่ามกลางโรคโควิด-19 เชิญชวนใช้บริการผ่านออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก หรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่อาจไม่รู้จัก

กรมพัฒน์ฯ เข้าใจภาคธุรกิจ..ต้องบริหารกิจการท่ามกลางโรคโควิด-19
เชิญชวนใช้บริการผ่านออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก หรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่อาจไม่รู้จัก
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนภาคธุรกิจใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้สามารถเดินต่อได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ทุกคนต้องช่วยกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" และปรับพฤติกรรมให้ "ปลอดโรค ปลอดภัย"
 
                                                นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางนโยบายการทำงานอย่างชัดเจน เน้นอำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมทั้งนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ตลอดจนยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน"
 
                                               "กรมฯ ยกระดับการให้บริการด้านต่างๆ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนต้อง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" รวมทั้ง ต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย ซึ่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการหลีกเลี่ยงการพบปะหรือเข้าไปในหมู่คนจำนวนมาก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่อาจไม่รู้จัก เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง"
 
                                                 อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "กรมฯ ได้พัฒนากระบวนงานให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการกรมฯ ด้านต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น *การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) *การบริการออกหนังสือรับรอง/รับรองสำเนานิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) *การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งสามารถรับได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ มารับด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) *การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร (e-Certificate) *การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ (DBD e-Filing) *การให้บริการ DBD Business Data Warehouse การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล และผลการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนิติบุคคลและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ *การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลทางแอพพลิเคชั่น DBD e-Service และ *ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) เป็นต้น"
 
                                               "ทั้งนี้ การการให้บริการดังที่กล่าวมาผ่านทางออนไลน์ ล้วนแล้วแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน ตลอดจน เป็นการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล e-Government ที่ทำให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษและลดพื้นที่จัดเก็บ ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ รวมถึง ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนไม่ต้องเดินทางมาขอรับบริการ ณ สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ท่ามกลางสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ขณะนี้"
 
                                                "กรมฯ จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
*****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                        ฉบับที่ 41 / วันที่ 12 มกราคม 2564