MOU ความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนาม
ความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต โดยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564