ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application SessionCall
โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564