ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application
SessionCall ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่
10 กุมภาพันธ์ 2564