แนวทางการพัฒนางานบริการในรูปแบบจดแจ้งออนไลน์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือ "แนวทางการพัฒนางานบริการ
ในรูปแบบจดแจ้งออนไลน์" ร่วมกับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564