พาณิชย์ สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online ช่วยขายสินค้าชุมชนจับคู่ธุรกิจระหว่างพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ กับสินค้าชุมชนคุณภาพดี... ให้เติบโตไปด้วยกัน

พาณิชย์ สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online ช่วยขายสินค้าชุมชน
จับคู่ธุรกิจระหว่างพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ กับสินค้าชุมชนคุณภาพดี... ให้เติบโตไปด้วยกัน
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) รวมทั้งจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน
 
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในการทำการตลาดออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กว้างมากขึ้น
 
          กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศผ่านการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)
 
         และจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการชุมชนของไทยต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งอาจมีผู้ประกอบการบางส่วนที่มีความสามารถด้านการผลิตมากกว่าการตลาด และยังไม่คุ้นชินกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการสินค้าชุมชน กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงหาแนวทางเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถอยู่รอดในธุรกิจยุคปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรม สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online เริ่มตั้งแต่การบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้พร้อมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) การจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) กับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 
          กิจกรรมฯ ดังกล่าว มีแผนดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป เริ่มต้นจากกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาความรู้ให้แก่นักการค้าออนไลน์ (Trader Online) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช โดยตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ราย
 
          ทั้งนี้ ผลที่ได้รับคือ ช่วยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนในการสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่ สร้างอาชีพของตนเอง และช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับสินค้าชุมชน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
  
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5959 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล#WeerasakTakeCare
****************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                          ฉบับที่ 71 / วันที่ 13 มีนาคม 2564