คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564