ประชุมหารือด้านอีคอมเมิร์ซกับแพลตฟอร์ม mhaomhao.com

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือด้านอีคอมเมิร์ซ
กับแพลตฟอร์ม mhaomhao.com ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564