เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นครราชสีมา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564