แถลงข่าวจดทะเบียนธุรกิจ กุมภาพันธ์ 2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี
ผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564