กรมพัฒน์ฯ เผยสถิติผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทะลุเป้า ปลื้ม...ธุรกิจไทยปรับตัวรับยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว ภาครัฐพร้อมอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนเต็มที่

กรมพัฒน์ฯ เผยสถิติผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทะลุเป้า
ปลื้ม...ธุรกิจไทยปรับตัวรับยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว
ภาครัฐพร้อมอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนเต็มที่
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้ม..ยอดผู้ใช้บริการออนไลน์ทะยานเพิ่มขึ้นไม่หยุด บ่งชี้ถึงภาคเอกชนและประชาชนปรับตัวรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้กรมฯ ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบเร็วขึ้น เผยบริการออนไลน์ครอบคลุมทั้งด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้ง อีกหลายบริการออนไลน์ที่กำลังจะพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้สะดวก ง่าย คล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางการแข่งขันที่เหนือกว่า ย้ำ!!! ภาครัฐพร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่
 
         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เริ่มจาก ด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าสู่การจัดตั้งนิติบุคคล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,081,580 คำขอ ปัจจุบันได้รวมขั้นตอนนี้เข้ากับระบบจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Registration ช่วยลดขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทน 6ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชี หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการได้ สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังกรมฯ รวมถึงปรับรูปแบบการกรอกข้อมูลให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ จากสถิติการใช้บริการผ่านระบบ e-Registration ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 พบว่า มีธุรกิจให้การตอบรับเข้ามาจดทะเบียนฯ มากถึง 50,240 คำขอ
 
         ด้านข้อมูลธุรกิจ มีบริการที่สามารถเข้าใช้งานผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ e-Service บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจค้นเอกสาร เริ่มให้บริการตั้งแต่ 16 มกราคม 2549 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ Walk-in, EMS, Delivery และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้เปิดให้บริการ DBD e-Certificate File เป็นบริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด 1,158,150 ราย และยังร่วมมือกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรให้บริการ e-Certificate การขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร จำนวน 10 แห่ง 3,747 สาขา มีผู้ใช้บริการแล้ว 935,574 ราย นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา
 
        กรมฯ ยังมีบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางคือ DBD Datawarehouse เข้าใช้งานผ่าน www.dbd.go.th เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้ใช้บริการแล้ว 27,796,305 ครั้ง และแอพพลิเคชั่น DBD e-Service เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ครอบคลุมบริการประเภทต่างๆ อาทิ ข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น มีผู้ใช้บริการแล้ว 33,039,757 ครั้ง และกำลังพัฒนาข้อมูลให้รองรับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความละเอียดของข้อมูลในเชิงลึกแต่ละรายพื้นที่ วิเคราะห์ความเหมาะสม และสามารถพยากรณ์โอกาสการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างถูกทิศทางและปรับตัวได้รวดเร็ว สำหรับบริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 โดยนิติบุคคลหันมานำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แทนการนำส่งในรูปแบบกระดาษเกือบร้อยละ 100 โดยการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 มีผู้ใช้ระบบนี้มากถึง 563,556 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด 575,679 ราย
 
        อย่างไรก็ตาม กรมฯ ขอขอบคุณภาคธุรกิจและประชาชนที่ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กรมฯ ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบได้เร็วมากยิ่งขึ้น และจากสถิติการใช้งานบริการออนไลน์ข้างต้น บ่งชี้เป็นอย่างดีว่าภาคธุรกิจไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการค้ายุคดิจิทัล และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ภาครัฐพร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่ และให้สัญญาว่าจะพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ช่องทางให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน ตลอดจนสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการประชาชน อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th และ สายด่วน 1570
 
#PoweredByDBD
 
*************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                       ฉบับที่ 87 / วันที่ 9 เมษายน 2564