ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
มาตรฐานธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564