แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลเดือนมีนาคม 2564 และไตรมาสที่ 1 ปี 2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ท่าน คือ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส ร่วมกันแถลงข่าวสถิติ
การจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2564/ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
เป็นการแถลงข่าวผ่านระบบ Live Streaming และ FB Live ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564