การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวครั้งที่ 4/2564

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564