ลงนาม MOU และบันทึกเทปคำกล่าวความร่วมมือฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามใน 'บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ' ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 9 หน่วยงาน โดยมี สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลัก โอกาสนี้ ได้บันทึกเทปคำกล่าวความร่วมมือ ประเด็น 'บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ' โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะนำเทปคำกล่าวฯ ไปรวบรวมกับเทปคำกล่าวฯ ของอีก 9 หน่วยงาน และจัดทำเป็นวีดิทัศน์โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป บันทึกเทป ณ ห้องทำงานอธิบดี ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564