ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่5/2564
โดยมีนายดุสิต อุชุพงศ์อมร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application
Zoom ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 31
พฤษภาคม 2564