แถลงข่าวเปิดงาน "Thailand Franchise Award 2021" : TFA 2021

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวเปิดงาน "การประกวด
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564" Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021 โดยมี
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วม
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564