ประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2564

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564