กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 รูปแบบ

กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 รูปแบบ

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2564 อำนวยความสะดวกการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ ได้แก่ แผ่นข้อมูล QR Code และ URL มั่นใจ!! ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกให้ภาคธุรกิจ สอดรับนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ภาคธุรกิจ (บริษัทมหาชนจำกัด) ในการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) เนื่องจากบริษัทมหาชนจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบกระดาษทำให้เกิดความไม่คล่องตัวและสิ้นเปลืองภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้ง เมื่อกรมฯ รับเอกสารมาแล้วต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บด้วยเช่นกัน ดังนั้น การออกประกาศฯ ดังกล่าวจึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและภาคราชการอย่างคุ้มค่าที่สุด ช่วยลดภาระเรื่องเอกสาร ค่าใช้จ่าย และพื้นที่การจัดเก็บได้เป็นอย่างดี"

          "สาระสำคัญของประกาศฯ ดังกล่าว คือ บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ 3 รูปแบบ พร้อมแนบหนังสือนำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) แผ่นข้อมูล โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับไว้บนแผ่นข้อมูล 2) QR Code และ 3) URL หรือ URL ที่มีหมายเลขอ้างอิง โดยผู้ประกอบการสามารถนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 รูปแบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือนำส่งและรับรองข้อมูลฯ ได้ทาง www.dbd.go.th"

"การออกประกาศฯ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยการส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษอีกด้วย" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

          ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) บริษัทมหาชนจำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,294 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด (นิติบุคคลคงอยู่ 799,881 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 5.10 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.10 ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด (ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด 19.54 ล้านล้านบาท)

#PoweredByDBD

************************************************

ที่มา : สำนักกฎหมาย และ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ          ฉบับที่ 112 / วันที่ 16 มิถุนายน 2564