ช่องทางการร้องเรียนทุจริต


ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
 

1. ร้อเรียนด้วยนเอที่ส านักงนเลขานุกรกรม กรมพัฒนาธุรกิจกรค้า  

2.  ส่งนังสือร้องรียนางไปรษณีย์ที่รมพัฒนาธุกิกาค้า  ลขที่  563  นนนนรี  
ตำบางก
อำเมือนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  

3. โทรศัพท์หมายเลข 0 2528 7600  

4. โทรสารหมายเลข 0 2547 4459  

5. เว็บไซต์รมพัฒนาธุกิกาค้า  www.dbd.go.th หัวข้อ "ช่างจ้งรื่องร้องเรียนทุจริตประติ มิชอของรมพัฒนาธุกิกาค้า  "  

6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ anticorruption@dbd.go.th