กรมพัฒน์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ต่างด้าว เน้นลดอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และคุ้มครองธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ต่างด้าวเน้นลดอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และคุ้มครองธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน 


     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.ต่างด้าว พ.ศ.2542 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจปัจจุบัน ลดอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และคุ้มครองธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน พร้อมเปิดใจกว้างรับฟังทุกความคิดเห็น..เชื่อ!! ทุกความเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 


     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ต่างด้าว พ.ศ. 2542) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและปกป้องธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้มากว่า 20 ปี ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานทำให้ตัวบทกฎหมายฯ มีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายอยู่ในการกำกับดูแลต้องดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ลดอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน รวมทั้ง ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายให้มีระบบอนุมัติ/อนุญาตเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ พิจารณาระบบคณะกรรมการให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสม กระทัดรัด และการทบทวนโทษทางอาญาให้มีเฉพาะในความผิดที่ร้ายแรง เพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดมีประวัติอาชญากรรม โดยประเด็นต่างๆ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น เช่น ความหมายของคำว่า คนต่างด้าว จำนวนทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวใช้ในการประกอบธุรกิจ การปลดล็อกธุรกิจบัญชีท้ายและสร้างกลไกในการกำกับดูแล อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ที่คนต่างด้าวสามารถกู้มาใช้ในการประกอบธุรกิจ และการกำกับดูแลคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจนอกบัญชี เป็นต้น

      เบื้องต้น กรมฯ กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน 2 ช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยช่องทางออนไลน์บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย http://lawtest.egov.go.th และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  กฎหมาย  แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย สำหรับช่องทางออฟไลน์ กรมฯ จะส่งหนังสือและแบบแสดงความคิดเห็นให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความคิดเห็นฯ ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด นอกจากนี้ กรมฯ จะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : DBD Bureau of Law ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

       ทั้งนี้ กรมฯ จะนำความคิดเห็นทั้งหมดมาใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ และหากมีประเด็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงจะดำเนินการในลำดับถัดไป จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางระบบกลางทางกฎหมาย http://lawtest.egov.go.th และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ซึ่งทุกความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4470 อีเมล์ : law.dbd.15@gmail.com อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

******************************

ที่มา : สำนักกฎหมาย                                                                              ฉบับที่ 117 / วันที่ 28 มิถุนายน 2564