กรมพัฒน์ฯ ยืนหยัด... ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กรมพัฒน์ฯ ยืนหยัด... ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

                                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยืนหยัด... ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เน้นปลูกจิตสำนึก "ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก" พร้อมจัดทำคลิปไวรัลกระตุ้นต่อมจริยธรรมให้ฟูฟ่อง สอดรับคำขวัญ "ยึดมั่นภารกิจ สุจริตต่อหน้าที่ รวมพลัง DBD ต่อต้านคอร์รัปชัน"

                                   นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ "การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ" โดยกรมฯ กำหนดให้ "การทุจริตคอร์รัปชัน" เป็นปัญหาระดับสีแดงเข้มที่บุคลากรทุกคนต้องตระหนักและยึดมั่นให้หนักแน่น สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ"

                                   "กรมฯ กำหนดให้ปี 2564 - 2565 เป็นปีแห่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ที่มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยได้กำหนด 3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมฯ ประกอบด้วย 1) ปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของบุคลากร 2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 3) สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและเครือข่ายกรมฯ"

                                   "โดยทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมฯ เป็นสำคัญ เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ขณะเดียวกัน จะปลูกจิตสำนึก "ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก" ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึง พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้กรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐสีขาวที่ปราศจากการคอร์รัปชัน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนในการเข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี ดั่งคำขวัญที่ว่า "ยึดมั่นภารกิจ สุจริตต่อหน้าที่ รวมพลัง DBD ต่อต้านคอร์รัปชัน"

                                   อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "กรมฯ จะติดตาม สอดส่อง ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน สำหรับผู้ที่พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่กรมฯ สามารถแจ้งเป็นจดหมายปิดผนึกมาได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมล : anticorruption@dbd.go.th โดยข้อความและชื่อผู้แจ้งเบาะแสจะปกปิดเป็นความลับ"

                                   "นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคลิปไวรัล "การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" (ชมคลิป https://youtu.be/dp0JMgzxccU) เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นความรู้สึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศล้าหลังและไม่พัฒนา ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันได้ ด้วยการไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน คอยสอดส่องดูแลและเป็นกระบอกเสียงแจ้งเบาะแสเพื่อสกัดยับยั้งไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐกระจายตัวออกไปในวงกว้าง"

                                   "การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนให้ความสำคัญ จับตามอง และพร้อมร่วมตรวจสอบ ดังนั้น ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสำคัญ นอกจากจะเป็นการรักษาเกียรติภูมิให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินอีกด้วย" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

*********************************************

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม                                                     ฉบับที่ 122 / วันที่ 6 กรกฎาคม 2564