พิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ประจำปี 2564 โดยแต่ละกิจกรรมฯ จะมีผู้แทนเข้ารับวุฒิบัตรและโล่รางวัล จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย แบ่งเป็น โล่รางวัล 6 ราย และวุฒิบัตร 4 ราย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำการถ่ายทอดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564