กรมพัฒน์ฯ ปรับหลักสูตร e-Learning ให้ทันการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ..ยุคโควิด-19..

กรมพัฒน์ฯ ปรับหลักสูตร e-Learning ให้ทันการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ..ยุคโควิด-19..

                                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับหลักสูตรสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้ทันสมัย สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 เน้นบริหารทักษะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย ผู้ประกอบการยุคโควิด...ต้องสู้ ต้องพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนทันสมัยเสมอ ย้ำ!! เรียนฟรี 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเรียนได้ทาง dbdacademy.dbd.go.th

                                 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการความรู้ของผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วกว่า 7 หมื่นราย โดยเฉพาะปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ประกอบการและประชาชนสมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรต่างๆ กว่า 2 หมื่นราย และในปี 2564 นี้ (1 ม.ค. - มิ.ย.) มีผู้สมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรแล้วกว่า 1 หมื่นราย"

                                 "ล่าสุด กรมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 ที่ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการบริหารทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ การใช้ศาสตร์ความคิดเชิงวิเคราะห์เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไป รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ กรมฯ ได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและรายวิชาที่สนใจ/เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทราบถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจทำให้เกิดการจัดระเบียบทางความคิดและมีทิศทาง/แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจที่ชัดเจน"

                                 อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "กรมฯ ได้พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตร/รายวิชาใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย 1) การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 2) ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ 3) จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชวห่วย 4) รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ 5) Startup for SME 6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี 7) มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8) การตลาดด้าน e-Commerce 9) การตลาดในยุคดิจิทัล 10) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ประเมินผลการเรียนทั้งก่อน-หลัง เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรการเรียนจบรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะหัวข้อวิชาที่ 6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และ 7) มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีสามารถยื่นนับชั่วโมง CPD ได้"

                                 "กรมฯ ได้เชิญวิทยากรและกูรูที่มีความรู้เฉพาะด้านรายวิชานั้นๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แบบเต็มอิ่มจุใจ โดยไม่มีการกั๊กความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้รายวิชานั้นไปเต็มๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

                                 "ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยุคโควิด-19 จำเป็นต้องปรับตัว และไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กับกรมฯ ทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หลังเรียนจบยังได้รับ       ใบประกาศนียบัตรอีกด้วย" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

                                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร 0 2547 4408 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

****************************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                           ฉบับที่ 126 / วันที่ 16 กรกฎาคม 2564