การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน 2564 และครึ่งปีแรก 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน 2564 และครึ่งปีแรก 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนมิถุนายน 2564 และครึ่งปีแรก 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการจดทะเบียนธุรกิจ

ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมิถุนายน 2564

                            - จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6,093 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 20,921.90 ล้านบาท        

                            - ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 649 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 301 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 240 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

                             - ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน  โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 4,497 ราย คิดเป็น 73.81% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 1,489 ราย คิดเป็น 24.44% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 86 ราย คิดเป็น 1.41% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 21 ราย คิดเป็น 0.34% ตามลำดับ    

ธุรกิจจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรก 2564

                             - จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในครึ่งปีแรก 2564 จำนวน 41,022 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 133,208.18 ล้านบาท

                              -  ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 3,539 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,844 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 1,132 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

                              - ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน  โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 31,380 ราย คิดเป็น 76.50% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 8,976 ราย คิดเป็น 21.88% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 592 ราย คิดเป็น 1.44% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 74 ราย คิดเป็น 0.18% ตามลำดับ    

 

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนมิถุนายน 2564

                             - จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวน 1,048 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 3,145.81 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

                             - ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 74 ราย คิดเป็น 7% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 73 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ จำนวน 39 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

                             - ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน  โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 721 ราย คิดเป็น 68.80% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5  ล้านบาท จำนวน 272 ราย คิดเป็น 25.95% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 51 ราย คิดเป็น 4.87% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.38% ตามลำดับ 

 

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการครึ่งปีแรก 2564

                          - จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำครึ่งปีแรก 2564 มีจำนวน 4,930 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 30,458.90 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา         

                              - ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 3,539 ราย      คิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,844 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสารจำนวน 1,132 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

                              - ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 3,423 ราย คิดเป็น 65.43% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท จำนวน 1,252 ราย คิดเป็น 25.40% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน  222 ราย คิดเป็น 4.50% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 33 ราย คิดเป็น 0.67% ตามลำดับ 

      

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนมิถุนายน 2564

                                    - ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น  (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 803,794 ราย  มูลค่าทุน 19.59 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 196,631 ราย คิดเป็น 24.46% บริษัทจำกัด จำนวน 605,864 ราย คิดเป็น 73.38% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,299 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ                   

                             - ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน  ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 477,103 ราย คิดเป็น 59.36% รวมมูลค่าทุน 0.42 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.14% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท               จำนวน 236,695 ราย คิดเป็น 29.45% รวมมูลค่าทุน 0.79 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4.04% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 73,634 ราย คิดเป็น 9.16% รวมมูลค่าทุน 2.01 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.25%  และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 16,362 ราย คิดเป็น 2.03% รวมมูลค่าทุน 16.37 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.57% ตามลำดับ 

 

การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว

        เดือนมิถุนายน 2564

                          - เดือนมิถุนายน 2564  มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 47 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน 13 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจจำนวน 34 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,889 ล้านบาท

                                            - นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ อเมริกา จำนวน 13 ราย เงินลงทุน 221 ล้านบาทรองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน  10 ราย เงินลงทุน 807 ล้านบาท และญี่ปุ่น จำนวน 8 ราย เงินลงทุน 2,041        ล้านบาท ตามลำดับ

        ปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน)

                 - เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 คนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 264 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 40,322 ล้านบาท                     

                        **************************************