ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท

พระราชบัญญัติ
ชื่อ PDF DOC
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท (รวมล่าสุด)
คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบาย
แก้คำผิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 14)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2435
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521

กฎกระทรวง
ชื่อ PDF DOC
ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2563
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2549 (รวมล่าสุด)
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2549

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อ PDF DOC
เรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563
เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2563
เรื่อง แจ้งเตือนบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562
เรื่อง การระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับข้อมูลที่แท้จริง ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอความร่วมมือระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า
เรื่อง แก้ไขเลขทะเบียนนิติบุคคล
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน พ.ศ. 2558
เรื่อง กำหนดรายการเพิ่มเติมในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด พ.ศ. 2557
เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้คำผิดประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด
เรื่อง การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด ***
เรื่อง การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หอการค้า สมาคมการค้า และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ชื่อ PDF DOC
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อเป็นนายทะเบียนปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2565  
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2564
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อเป็นนายทะเบียนปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2564
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562
เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณีที่มีข้อโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560
เรื่อง การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
ชื่อ PDF DOC
ที่ 647/2557 เรื่อง มอบอำนาจการตั้งผู้ตรวจการงานและการดำเนินการตรวจการงานของบริษัทจำกัดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อ PDF DOC
ที่ 21/2556 เรื่องจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต


คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ชื่อ PDF DOC
ที่1/2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง จดทะเบียนเพิ่มทุน ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด และจดทะเบียนควบรวมบริษัทจำกัดที่มีการเพิ่มทุน
ที่90/2565 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน  
ที่64/2564 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน
ที่ 4/2564 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน
ที่ 73/2560 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสำหรับการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ที่ 66/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
ที่ 38/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ที่มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ 205 /2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามในห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด


ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อ PDF DOC
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจำกัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561


ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ชื่อ PDF DOC
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 (รวมล่าสุด)
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2564 (รวมล่าสุด)
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561

 

คำชี้แจง
ชื่อ PDF DOC
เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการสิ้นผลของหนังสือบริคณห์สนธิ ตามมาตรา 19
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
เรื่อง ภาพตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ที่ยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน