กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า นำธุรกิจฝ่าโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า

นำธุรกิจฝ่าโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หัวข้อ "เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า นำธุรกิจฝ่าโควิด-19" ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสมาคมการค้า และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเอาตัวรอดได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 

               นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สมาคมการค้า มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขา และเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาคมการค้าจำนวน 2,978 สมาคม กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและครอบคลุมทุกสาขาธุรกิจ หากสมาคมการค้ามีความเข้มแข็ง จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนภารกิจของสมาคมการค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการในหลายกระบวนการ ได้แก่ พัฒนาด้านการบริหารจัดการสมาคมให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้มีการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้าเพื่อเป็นต้นแบบและทิศทางในการพัฒนาภาคธุรกิจรายสาขาและสมาชิกของสมาคม รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ภาคธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

               "สมาคมการค้าจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้ ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า นำธุรกิจฝ่าโควิด-19" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาหาช่องทางทำธุรกิจใหม่ในยุคโควิด-19" โดยคุณธเนศ พิริย์โยธินกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD  2) การเสวนา หัวข้อ "แนวคิด และการปรับกลยุทธ์ของสมาคมการค้าในยุคโควิด-19" จากผู้แทนสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 คือ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย และคุณวรวุฒิ  กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  และ3) กิจกรรม Design Thinking "แนวทางการพัฒนาสมาคมการค้า เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19" เพื่อระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสมาคมการค้าให้อยู่รอดในยุคโควิด-19 โดยคุณกาลัญญู คงคติกำจร  คณะกรรมการ TAP SC (Trade Association President Club - Sub Committee) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท The Kale Dot D จำกัด"

               อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า  "การจัดสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานให้สมาคมการค้า และภาคธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ซึ่งคาดหวังให้เกิดการสร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายสมาคมการค้าระหว่างธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งสมาคมการค้าจะได้มีแนวทางในการพัฒนาสมาชิกให้เข้มแข็งและมีความร่วมมือระหว่างสมาชิกมากขึ้น  ผ่านการสร้างแนวคิด ระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในยุคโควิด-19  สมาคมการค้าจำเป็นต้องปรับตัว และไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปบริหารจัดการธุรกิจของตนเองและสมาชิกให้สามารถนำพาธุรกิจฝ่าช่วงโควิด-19  ไปได้อย่างสง่างาม   จึงขอเชิญชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาศ หมายเลขโทรศัพท์ 086-3726583 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th"

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                   ฉบับที่  135 /  7 สิงหาคม 2564