DBD Service X Logistics Startup 2021

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ DBD Service X Logistics Startup 2021 : ยกระดับธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยคลิกเดียว ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจ Startup และ SME ตั้งเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจของ SME ทั้งนี้ ดำเนินการแถลงข่าวฯ ผ่านทาง Facebook Live และ Application ZOOM ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564