การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2564

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมฯ โดยเป็นการประชุมฯ ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564