ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

และนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 11

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564