กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้า 2 รางวัลขึ้นแท่นองค์กรให้บริการภาครัฐ "ชั้นนำ" การันตีจาก ก.พ.ร. ด้านความสะดวกงานบริการระดับดีเด่น และบูรณาการข้อมูลระดับดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้า 2 รางวัลขึ้นแท่นองค์กรให้บริการภาครัฐ "ชั้นนำ"
การันตีจาก ก.พ.ร. ด้านความสะดวกงานบริการระดับดีเด่น และบูรณาการข้อมูลระดับดี

                                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้แก่ รางวัลดีเด่น ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จากผลงานพัฒนาระบบ e-Registration และผลงานเชื่อมโยงระบบข้อมูลขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และรางวัลระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงานเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจเผยความสำเร็จสูงสุดที่แท้จริงผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

                                        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จากผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546 กรมฯ ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเภทต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2564 นี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง โดยได้รับ 2 รางวัลพร้อมกัน และหนึ่งในนั้นยังเป็นรางวัลระดับดีเด่นด้วย นำมาสู่ความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในองค์กรได้มีขวัญกำลังใจที่จะพัฒนางานบริการเพื่อภาคธุรกิจไทยที่เข้มแข็งต่อไป

                              อธิบดี กล่าวต่อว่า "รางวัลทั้ง 2 ประเภทที่ได้รับประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับ  การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ใน 2 ผลงานคือ "ยกระดับการให้บริการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้วยบริการดิจิทัล" ด้วยการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยนำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ e-KYC มาใช้ในการจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบผลการใช้บริการได้แบบ Real Time และผลงาน ระบบ"เชื่อมโยงระบบข้อมูลขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (e-Foreign Certificate) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (Single Unit) โดยนักลงทุนต่างชาติที่รับการส่งเสริม     การลงทุนจาก BOI สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้        โดยไม่ต้องมาติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกครั้ง สำหรับรางวัลประเภทนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนางานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่การยกเลิกข้อกำหนดในกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย""

                                               "รางวัลที่ 2 ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ในผลงาน "การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ" เป็นการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร และการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ของสำนักงานประกันสังคมให้อยู่ในขั้นตอนเดียว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยื่นขอใช้บริการดังกล่าวได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงจุดเดียว ลดขั้นตอนการเดินทางเพื่อไปติดต่ออีก  2 หน่วยงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจได้อีกด้วย สำหรับรางวัลนี้จะมอบให้แก่หน่วยงาน  ที่มีการพัฒนาระบบงานบริการให้เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป"
 

                                    "โอกาสนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณ ก.พ.ร. ที่มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการของกรมฯ และขอยืนยันที่จะสร้างสรรค์งานบริการชั้นเลิศเพื่อผู้ใช้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ดีความสำเร็จสูงสุดของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติยศให้แก่องค์กร แต่เป็นการที่ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการ จากการพัฒนาระบบให้บริการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วย" อธิบดีกล่าวในตอนนี้

#PoweredByDBD


****************************************
ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า               ฉบับที่ 154  / วันที่  22  กันยายน 2564