กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจต่อยอดเข้าสู่แฟรนไชส์ หลักสูตร B2B รุ่นที่ 25

กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจต่อยอดเข้าสู่แฟรนไชส์ หลักสูตร B2B รุ่นที่ 25
เริ่มต้นถูกต้อง ไม่เสียเวลา เรียนรู้ได้ทั้งระบบแฟรนไชส์ จนลงมือสร้างเองได้

                                                             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนเจ้าของธุรกิจเข้าอบรมสร้างธุรกิจสู่แฟรนไชส์ ในหลักสูตร "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25" เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวนจำกัด เมื่อจบหลักสูตรจะช่วยให้ธุรกิจรอบรู้ทั้งระบบการสร้างแฟรนไชส์ บริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศคอยนำทางตลอดการเรียนรู้ ลดความเสี่ยงในการเริ่มตั้งไข่เอง เติบโตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีโมเดลธุรกิจเป็นของตนเองที่นำไปใช้ได้จริงทันที

                                                              นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจไทย โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เพราะถือเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้าง แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายของธุรกิจแฟรนไชส์คือ การเริ่มต้นสร้างแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และต้องสร้างเครือข่ายพร้อมบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจะทำให้แฟรนไชส์ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

                                                                 อธิบดี กล่าวต่อว่า "การที่ธุรกิจจะเริ่มต้นสร้างแฟรนไชส์ได้ด้วยตนเองจะต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเวลาในการเรียนรู้ถูกผิด จึงทำให้ธุรกิจบางรายเกิดความท้อถอยและล้มเลิกความตั้งใจไปก่อนที่จะสร้างแฟรนไชส์สำเร็จ กรมฯ เข้าใจถึงอุปสรรคที่เจ้าของธุรกิจจะต้องเผชิญจึงได้พัฒนาหลักสูตร"สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์" (B2B Franchise) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้ดำเนินการมาจนถึงรุ่นที่ 25 แล้ว โดยในหลักสูตรจะมีกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอด และเมื่อจบหลักสูตรยังได้รับประกาศนียบัตร ประกอบกับโมเดลธุรกิจที่พร้อมจะนำไปใช้ได้จริงทันที"


                                                                    "สำหรับเนื้อหาที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ เช่น ความรู้พื้นฐานในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องทราบ ความรู้เรื่องเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ การสร้าง Brand หลักการสร้างร้านต้นแบบ รวมถึงการวางระบบปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสาขา การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ การ Pitching หาผู้ร่วมทุน กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านเทคโนโลยี สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างคู่มือปฏิบัติการ และการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นต้น"

                                                                    "โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหลักสูตร B2B Franchise รุ่นที่ 25 สามารถสมัครได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้ออบรม/สัมมนา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2564 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 1 เมษายน 2565 (จำนวน 30 วัน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสาขาของตนเองหรือแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 2 สาขา และไม่เคยผ่านหลักสูตร B2B Franchise มาก่อน"

                                                                     "B2B Franchise เป็นหลักสูตรที่กรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจำนวน 1,094 ราย ทั้งนี้ ธุรกิจในกลุ่มนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม และต่อยอดความรู้กับกรมฯ ในหลักสูตรต่างๆ ประกอบกับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของกรมฯ และช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

#PoweredByDBD


****************************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                      ฉบับที่  2   / วันที่  2   ตุลาคม 2564